"กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  4,902 

.
 "กฎแห่งกรรม กฎของธรรมชาติ"

" .. "ผู้ที่ทำกรรมดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดี ผู้ที่ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดี กรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุก ๆ คน" แต่บุคคลไม่ยอมรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองที่ทำเอาไว้ แต่ก็หนีไม่พ้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่วแน่นอน

"คำว่ากรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติ" เป็นผลตอบแทนให้แก่เหตุอย่างตรงไปตรงมา จะเรียกว่าศาลโลกที่ตัดสินคดีให้แก่มนุษย์ทั้งหลายก็ว่าได้ "ผู้ที่เวียนว่ายเกิดตายอยู่ในภพทั้งสาม จะต้องถูกศาลวัฏจักรตัดสินชี้ขาดให้ทั้งหมด"

"ฉะนั้นจิตวิญญาณที่ชอบเที่ยวเร่ร่อนไปตามวัฏฏะ จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้น ผู้ที่นับถือในศาสนาอะไร หรือผ้ทูี่ไม่นับถือศาสนาอะไร จะต้องอยู่ในอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยกัน" ไม่มีจิตวิญญาณใดอยู่เหนือกรรมนี้ไปได้เลย .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย