"ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"

 วิริยะ12  4,344 

 "ทำบุญได้บาป ด้วยเหตุ ๕ ประการ"

" .. ดูกรชีวก "ผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคต หรือสาวกตถาคต
ผู้นั้นย่อมประสพบาป มิใช่บุญเป็นอันมาก"
ด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ ..

๑. ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงไปนำสัตว์ชื่อโน้นมา ดังนี้
ชื่อว่า ย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๑ นี้

๒. สัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนำมา ได้เสวยทุกข์ โทมนัส
ชื่อว่า ย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๒ นี้

๓. ผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้
ชื่อว่า ย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๓ นี้

๔. สัตว์นั้นเมื่อเขากำลังฆ่าย่อมเสวยทุกข์ โทมนัส
ชื่อว่า ย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๔ นี้

๕. ผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคต ให้ยินดีด้วยเนื้อเป็นอกัปปิยะ
ชื่อว่า ย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๕ นี้

ดูกรชีวก "ผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต
ผู้นั้นย่อมประสพบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก"
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้ .. " 

http://www.84000.org/tipitaka/book/v.php?B=13&A=950&Z=1043• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• Mindfulness Course

• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย