"เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  4,789 

"เพราะบุญเพราะบาป"

" .. คนเกิดมาในโลกนี้ "ครั้นถ้าบาปไม่มี บุญไม่มีแล้ว มันคงจะเพียงกัน" ไม่ต้องพิจารณาหาเหตุหาผล จะมีก็อย่างเดียวกัน เพียงกัน จะจนก็จนอย่างเดียวกัน จะโง่ก็โง่อย่างเดียวกัน

อันนี้มันผิดกัน "ผู้ฉลาดก็ฉลาดเอาเหลือล้น ผู้มีก็มีจนเหลือเฟือ ที่จนก็จนจนลืมตาย" จึงว่ามีทุกอย่าง ต้องใคร่ครวญหาเหตุหาผล เห็นกันอยู่ในโลกนี้ ยากจนค่นแค้น หูหนวก ตาบอด

"ครั้นเห็นบาปเห็นบุญ" เห็นประจักษ์อยู่ในมนุษย์นี่แล้ว เราจะไม่กล้าทำบาป "จะประกอบแต่คุณความดีตามกำลังของตนไปตลอดชีวิต" .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย


• พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔

• 20นาทีเข้าสมาธิ/ดนตรีนั่งสมาธิ/จิต ผ่อนคลาย /หลับเป็นสุข

• ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• น้ำเสียง-คำพูด ส่อธรรมภายใน : หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

• นำนั่งสมาธิ 30 นาที (เสียงพูด พุทธ โธ ตลอดการนั่งสมาธิ) ช่วยให้จิตสงบง่ายขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย