ธัมมจักร..

 mrnioy   7 ธ.ค. 2554

ธรรมจักรมีเรื่องราวเล่ามาสู่.....บอกเรื่องราวเวียนว่ายอยู่ในวัฐสงสาร
ดั่งล้อเกวียนวิ่งวนเวียนเฝ้าติดตาม..รอยเท้าโคที่ลากเกวียนฉุดลากไป
ไม่อาจหยุดรู้ชาติภพบรรจบสิ้น..เพราะกงล้อนั้นวิ่งมานานนับอสงไขย
จิตไม่เคยดับสูญไปอื่นใด..ธรรมะจิตคือจิตใจพระนิพพาน   
อนุโมทนา สาธุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย