สามเณรคือเหล่าก่อสมณะ

 sanepum  

สามเณรคือเหล่าก่อสมณะ ใฝ่ธรรมะขัดเกลาจิตประสิทธิ์ใส
รู้พุทธะรู้ธรรมะรู้วินัย เพื่อนำไปเผยแผ่แก่ผู้คน
ด้วยหัวใจสมณะอันแรงกล้า ที่มีต่อศาสนาทุกแห่งหน
ขอสืบสานพุทธศาสน์ให้คงทน คู่เหล่าชนชาวไทยไปนิรันด์

6,214

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย