คนมีฉันทะรักที่จะทำเหตุของความเจริญ

"คนมีฉันทะรักที่จะทำเหตุของความเจริญ คนมากด้วยตัณหาได้แต่รอเสพผลของความเจริญนั้น พูดสั้นๆ ว่า พวกฉันทะเป็นนักสร้าง พวกตัณหาเป็นนักเสพ พวกฉันทะมีสุขในการสร้าง พวกตัณหามีสุขต่อเมื่อได้เสพ"

หนังสือ ความสุขทุกแง่ทุกมุม
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   
 2,710 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย