ตถาตา เห็นเช่นนั้นเอง แล้วมันก็มีประโยชน์ คือไม่อยากอะไร


ตถาตา – "อย่างนั้นเอง"...จำกันไว้ให้ดี
มันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดความหวังชนิดโง่
ชนิดที่เป็นทุกข์ให้เกิดเวลาขึ้นมากัดกินเอา...

มันก็เช่นนั้นเอง
จะไปหลงรักอะไรกะมันเล่า
เขาจะไม่หลงโกรธ
หลงเกลียด หลงกลัว
หลงอะไรหมดทุกอย่าง

ตถาตาช่วยให้เราอยู่ด้วยจิตปรกติ
อดีตก็ไม่ทำอันตราย
อนาคตก็ไม่ทำให้เกิดอันตราย
ปัจจุบันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ชนิดที่จะเป็นอันตราย

ฉะนั้น รักษาความรู้เรื่องตถาตา
ตถาตานี้ไว้ให้ดี ๆ

แล้วเราจะไม่อาลัยอาวรณ์ด้วยอดีต
เพราะมันเช่นนั้นเอง

แล้วเราจะไม่หวังเป็นบ้า
เรียกว่าวาดวิมานในอากาศ ในอนาคต
เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง

แล้วก็อยู่ด้วยความเป็นเช่นนั้นเอง
คือความรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
ไม่ก่อให้เกิดความอยาก
กิเลส ตัณหา อะไรขึ้นมา
มันก็เรียกว่าเป็นปัจจุบัน

เห็น "เช่นนั้นเอง" แล้ว
มันก็มีประโยชน์ คือไม่อยากอะไร

ผู้ที่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งใด
เขาก็จะไม่อยากอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น

ถ้าเขาเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง
ของทั้งหมดของทุกสิ่ง
เขาก็ไม่อยากอะไร
ในทั้งหมดในทุกสิ่ง

พุทธทาสภิกขุ   

3,041


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย