ตถาตา เห็นเช่นนั้นเอง แล้วมันก็มีประโยชน์ คือไม่อยากอะไร
ตถาตา – "อย่างนั้นเอง"...จำกันไว้ให้ดี
มันจะช่วยป้องกันมิให้เกิดความหวังชนิดโง่
ชนิดที่เป็นทุกข์ให้เกิดเวลาขึ้นมากัดกินเอา...

มันก็เช่นนั้นเอง
จะไปหลงรักอะไรกะมันเล่า
เขาจะไม่หลงโกรธ
หลงเกลียด หลงกลัว
หลงอะไรหมดทุกอย่าง

ตถาตาช่วยให้เราอยู่ด้วยจิตปรกติ
อดีตก็ไม่ทำอันตราย
อนาคตก็ไม่ทำให้เกิดอันตราย
ปัจจุบันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ชนิดที่จะเป็นอันตราย

ฉะนั้น รักษาความรู้เรื่องตถาตา
ตถาตานี้ไว้ให้ดี ๆ

แล้วเราจะไม่อาลัยอาวรณ์ด้วยอดีต
เพราะมันเช่นนั้นเอง

แล้วเราจะไม่หวังเป็นบ้า
เรียกว่าวาดวิมานในอากาศ ในอนาคต
เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง

แล้วก็อยู่ด้วยความเป็นเช่นนั้นเอง
คือความรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
ไม่ก่อให้เกิดความอยาก
กิเลส ตัณหา อะไรขึ้นมา
มันก็เรียกว่าเป็นปัจจุบัน

เห็น "เช่นนั้นเอง" แล้ว
มันก็มีประโยชน์ คือไม่อยากอะไร

ผู้ที่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งใด
เขาก็จะไม่อยากอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น

ถ้าเขาเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง
ของทั้งหมดของทุกสิ่ง
เขาก็ไม่อยากอะไร
ในทั้งหมดในทุกสิ่ง

พุทธทาสภิกขุ
 2,330 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย