จำเพียงหัวใจของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติจนตายก็ไม่หมด
"เราไม่ต้องอ่านพระไตรปิฏกหรือไม่ต้องจำหนังสือหลายสิบหน้า จำเพียงหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสรุปใหไว้เองว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควรเข้าไปยึดมั่น ถือมั่นว่า เป็นตัวตน ของตน

เท่านี้ก็พอแล้ว กินเวลาไม่ถึง ๕ นาที แต่ว่าการปฏิบัตินั้นปฏิบัติจนตายก็ไม่หมด"

- พุทธทาสภิกขุ -   
 2,751 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย