ปรับตัวปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับโรค ให้มันทำต่อเราได้ยากหรือได้น้อยที่สุด
วิธีกระทำต่อโรคมีหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ เป็นโรคนี้ และโรคนี้มันมีธรรมชาติของมันอย่างนี้ มีแนวมีทางของมันอย่างนี้ เราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหน อย่างไร จึงจะเหมาะกับมัน จึงจะอยู่กับมันได้ดีที่สุด แล้วก็ปรับตัวปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับโรค ให้มันทำต่อเราได้ยากหรือได้น้อยที่สุด และเราก็อยู่ในภาวะที่จะทำต่อมันได้ดีที่สุด ปรับตัวจนถึงขั้นเอาประโยชน์จากการเป็นโรคนั้นให้ได้ เอาให้ถึงขั้นนั้นเลย

อย่างบางคนปรับสภาพการดำเนินชีวิตของเขาว่า ตอนนี้งานอย่างนี้เราทำไม่ได้ เราก็หันไปหางานอย่างอื่นที่ทำได้ บางคนอาจไปทางดนตรี ไปทางศิลปะ ไปทางค้นคว้าหาความรู้ หรือมีงานอดิเรก อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่กับธรรมชาติ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำอะไรต่าง ๆ หรือศึกษาธรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปัญญา ให้เจริญงอกงามมีความสุขลึกซึ้งภายใน มีอะไรทำได้เยอะแยะไป

หนังสือ ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑๐   
 2,719 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย