ศีลธรรมของผู้ทรงศีลย่อมตั้งอยู่บนฐานคือ หิริโอตตัปปะ ย่อมเป็นเหตุให้เคารพนับถือตนเองได้และย่อมเอื้อต

"ศีลธรรมของผู้ทรงศีลย่อมตั้งอยู่บนฐานคือ หิริโอตตัปปะ ย่อมเป็นเหตุให้เคารพนับถือตนเองได้และย่อมเอื้อต่อความสงบและปัญญา"

ไม่ผิดศีลกับทรงศีลไม่ใช่สิ่งเดียวกัน รักษาศีลเพราะอยากได้หรืออยากเป็นอะไรสักอย่างหรือเพราะความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็ไม่ถือว่าทรงศีล ยกตนข่มท่านด้วยข้อศีลธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นกิริยาของผู้ทรงศีล ศีลธรรมของผู้ทรงศีลย่อมตั้งอยู่บนฐานคือหิริโอตตัปปะ ย่อมเป็นเหตุให้เคารพนับถือตัวเองได้ และย่อมเอื้อต่อความสงบและปัญญา

พระอาจารย์ชยสาโร   
 3,108 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย