เราทุกคนชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนเดินทาง จากความชั่วไปสู่ความดี จากความต่ำไปสู่ความสูง จากความทนทุกข์ทรมาน ไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิง
เพื่อนเดินทาง
เราทุกคนชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนเดินทาง
จากความชั่วไปสู่ความดี
จากความต่ำไปสู่ความสูง
จากความทนทุกข์ทรมาน
ไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิง

- พุทธทาสภิกขุ -
 2,684 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย