ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า ดุจดังแสงเงินแสงทองส่องขอบฟ้าทิศตะวันออกเป็นบุพนิมิตของอาทิตย์อุทัย คุณธรรมอันเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคมีองค์ ๘
ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า ดุจดังแสงเงินแสงทองส่องขอบฟ้าทิศตะวันออกเป็นบุพนิมิตของอาทิตย์อุทัย คุณธรรมอันเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมมีดังนี้:

๑. การคบบัณฑิต (กัลยาณมิตตตา) อันได้แก่ การมีครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรผู้ชี้ช่องทาง ให้กำลังใจและเป็นแบบอย่างให้ทำตาม

๒. ความถึงพร้อมด้วยศีล (สีลสัมปทา) อันได้แก่ การฝึกฝนกายวาจาให้มีความรอบคอบและหวังดี การไม่ทำหรือพูดในสิ่งที่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่น

๓. ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ (ฉันทสัมปทา) อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนความปรารถนาให้มุ่งไปในสความดีงาม ความเป็นเลิศ และความจริง

๔. ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกดีแล้ว (อัตตสัมปทา) อันได้แก่ ความเพียรฝึกตนในเรื่องความสัมพันธ์อันถูกต้องดีงามกับวัตถุและสังคม การอบรมจิตใจและเจริญปัญญา

๕. ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิสัมปทา) อันได้แก่ ความฉาดฉานในหลักธรรมเบื้องต้นอันเป็นพื้นฐานสู่ความหลุดพ้น

๖. ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทสัมปทา) อันได้แก่ ความไม่ชะล่าใจ ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง และรักษาสติให้ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด

๗. ความถึงพร้อมด้วยการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการสัมปทา) อันได้แก่ การรู้วิธีวางกรอบความคิดในประเด็นต่างๆ และรู้วิธีพิจารณาเพื่อให้เอื้อที่สุดต่อการละกิเลส การพัฒนาคุณธรรมและปัญญา ให้รู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ   
 143 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย