บัณฑิตไม่เปิดเผยข้อเสียของผู้อื่น แม้จะมีคนถาม

"ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนเราจะแสดงตัวตนจากการพูดถึงตัวเองและผู้อื่น ดังนี้

บัณฑิตไม่เปิดเผยข้อเสียของผู้อื่น แม้จะมีคนถาม ครั้นเลี่ยงไม่ได้ก็จะพูดในลักษณะ ‘ละเว้นบางเรื่อง ไม่เล่าทั้งหมดหรือไม่ลงรายละเอียด’

บัณฑิตเปิดเผยข้อดีของผู้อื่น แม้ไม่มีใครถาม ครั้นมีคนถามก็จะตอบในลักษณะ ‘ไม่ละเว้นเรื่องใด และเล่าทั้งหมดอย่างละเอียด’

บัณฑิตเปิดเผยข้อเสียของตน แม้ไม่มีใครถาม ครั้นมีคนถามก็จะตอบในลักษณะ ‘ไม่ละเว้นเรื่องใด และเล่าทั้งหมดอย่างละเอียด’

บัณฑิตไม่เอ่ยถึงข้อดีของตน แม้จะมีคนถาม ครั้นเลี่ยงไม่ได้ก็จะพูดในลักษณะ ‘ละเว้นบางเรื่อง ไม่เล่าทั้งหมดหรือไม่ลงรายละเอียด’

ส่วนคนพาลนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่าย่อมพูดในทางตรงข้าม คือพร่ำบอกถึงข้อเสียของผู้อื่นและข้อดีของตน แต่ละเว้นไม่พูดถึงข้อดีของผู้อื่นและข้อเสียของตน"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,940 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย