การปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "มีสติอยู่ คือภาวนาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4
การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4
อริยสัจ 4
 มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
 "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)
 
 "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น
 ฝึกอานาปานสติกรรมฐาน เข้าสู่ฌาม 1- 4 #หลวงพ่อฤาษีลิงดำ #วัดท่าซุงจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย