Webmaster  

วิปัสสนาพระวัดป่า
โดย
พระปลัดสมภาร สมภาโร
25-31 พ.ค. 66

ณ อาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป

*การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
*สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ

ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1369

438


Ralated Story