คอร์สปฏิบัติธรรม


• “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
• วันศุกร์ - วันอาทิตย์
• วิปัสสนากรรมฐาน
• 3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
• สติปัฏฐานภาวนา
• 11 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
• อริยมรรค
• 14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
• จิตตภาวนา
• 29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย