อบรมวิปัสสนาภาวนา ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2554 และทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   18 พ.ค. 2555

อบรมวิปัสสนาภาวนา ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
ปฎิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2554
วันวิสาขบูชา
ณ ห้องปฎิบัติธรรมจิตตปริโยทปน วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
...............................

องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้พบด้วยตนเองว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย ทางองค์การเผยแผ่ฯ จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญขององค์การเผยแผ่ฯ ตลอดมา

ด้วยปณิธานดังกล่าวข้างต้นนี้ และเพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง จึงได้ทำการสอนวิปัสสนาในแนวสติปัฎฐาน(พอง-ยุบ)
เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน เพราะการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ร่วมกัน แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และรักษาเวลาในการเดินการนั่งแต่ละบัลลังก์ให้ลื่นไหลไปได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
๒. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
๓. ทั้งที่ผู้ไม่เคยปฏิบัติมาและเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
๕. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม นั่งสมาธิแต่
ละบัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ
๖. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
ระเบียบในการปฎิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
๒. รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
๓. พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
๔. เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
๕. ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๖. งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสาน
งาน โครงการเท่านั้น หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง ,เชิญออกจากการปฏิบัติ
๗. งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๘. งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
๙. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
๑๐. ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
๑๑. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์
๑๒. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
๑๓. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
๑๔. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
๑๕. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
๑๖. ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ อย่างเคร่งคัดยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
๑๗. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติ
โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัว เตรียมใจ
๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้
เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
๒. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
๓. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
๔. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้
๑. สุภาพบุรุษ
– สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
– ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
๒. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาวและผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า หรือกางเกงขายาว
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
– สุภาพสตรีควรสวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบ(นำมาเอง) ระหว่างเข้าฟังพระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์

* สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้อง

กำหนดการปฏิบัติธรรม
วันเปิดการอบรม
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน
10.00-11.00 น. กล่าวต้นรับ และปฐมนิเทศ
11.00-11.30 น. สาธิตการปฏิบัติ
11.30 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์ / สมาทานศีล/สมาทานกรรมฐาน ให้กรรมฐาน
15.00 น. พระวิปัสสนาจารย์สาธิตและนำการปฏิบัติ / พักดื่มน้ำปานะ
17.30 น. สวดมนต์เย็น
18.30 น. ปฏิบัติธรรม
20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
พัก เข้านอน

กำหนดการประจำวัน

04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
06.00 น. ไหว้พระ/สวดมนต์ สมาทานศีล
07.00 น. อาหารเช้า
08.30 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์
11.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์
16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ
17.30 น. สวดมนต์เย็น
18.00 น. ปฏิบัติธรรม
19.00 น. ธรรมบรรยาย
20.00 น. ปฏิบัติธรรม
20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
21.00 น. พัก เข้านอน

วันปิดการอบรม
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
05.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์
05.30 น. โยคีแสดงความรู้สึก / รับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนโครงการและหนังสือ cd
ในการปฎิบัตธรรม
07.30 น. พิธีปิด / ลากรรมฐาน
08.00 น. ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันวิสาขบูชา / ฟังพระะรรมเทศน์
อาหารเช้า แล้วจบรายการ

หมายเหตุ

- วันที่ 4 มิถุนายน ท่านสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมกับทางวัดต่อในภาคกลางวัน หรือจะค้างปฎิบัติต่อก็ได้
กิจกรรมภาคกลางวันที่ 4 มิถุนายน 2555
เวลา 8.00 น. - ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 11.00 น. - ฟังเทศน์มหาชาติชาดก ( ทรงเครื่อง)
เวลา 15.00 น. - สวดสาธยายบทเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 16.00 น. - สวดมนต์เย็นแปล / พระธรรมเทศนา
เวลา 19.00 น. - เวียนเทียนรอบอุโบสถ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

อบรมวิปัสสนาภาวนา ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
ปฎิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
ณ ห้องปฎิบัติธรรมจิตตปริโยทปน

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ติดต่อสมัครปฎิบัติธรรม ( ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ )ได้ที่:
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร: ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔

ที่มา : อบรมวิปัสสนาภาวนา ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2554 และทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

18 พ.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  2443 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย