ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

 เนินฆ้อ   9 มี.ค. 2556

เชิญปฏิบัติธรรม หรือเข้ารับการอบรมวิปัสสนาภาวนาที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

กำหนดการอบรมปี 2556
หลักสูตร 7 วัน
23 -31/5 พฤษภาคม 2556 วิสาขะบูชา
20-28/7 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหะบูชา
10-18/8 สิงหาคม 2556 วันแม่
4-12/12 ธันวาคม 2556 วันพ่อ

ตารางอบรมวิปัสสนาภาวนาหลักสูตร 7 วัน
วันที่ 1 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เข้าที่พัก
18.00 – 21.00 น. ปฐมนิเทศ ความรู้เรื่องการภาวนา ฝึกวิธีภาวนาใน 4 อิริยาบท
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 ของการอบรม (รวมเวลาปฏิบัติจริงเท่ากับ 7 วันเ ต็ม)
04.00 น .ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว (ระฆังปลุก)
ปฏิบัติภาวนา
06.00 น. เดินจงกรมหมู่
06.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม หอฉัน บริเวณ และอาคารที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ระฆัง)
08.00 ฟังธรรมเทศนา (ระฆัง)
09.00 ปฏิบัติภาวนา
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำกิจส่วนตัวแล้วเดินจงกรมเดี่ยว
12.30 น. 3 วันแรก ฟังบรรยายสรุปธรรม วันที่ 4 – 7 ปฏิบัติภาวนา (ระฆัง)
14.00 น. ปฏิบัติภาวนา
16.00 น. น้ำปานะ พักผ่อน อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว (สอบอารมณ์)
18.00 น. ปฏิบัติภาวนา (สอบอารมณ์) (ระฆัง)
ฟังสรุปและคำแนะนำเพิ่มเติมประจำวัน
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 9 (วันปิดอบรม)
04.00 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว ปฏิบัติภาวนา ฟังปัจฉิมนิเทศ (ระฆังปลุก)
06.00 น. พิธีปิดการอบรม
คุณสมบัติและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
1.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง หรือนักบวช ไม่จำกัดศาสนา
2.ไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
3.ไม่สูบบุหรี่ ไม่เคี้ยวหมาก ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด หรือสามารถงดบุหรี่และการเคี้ยวหมากได้ตลอด ระยะเวลาการอบรม
4.ไม่นำเครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่ามากติดตัวมาด้วย
5.งดการฟังวิทยุหรือเครื่องเสียงต่างๆ โทรศัพท์มือถือให้ฝากไว้กับกรรมการจัดการอบรมโดยจะคืนให้หลังปิดการอบรม
6.เครื่องแต่งกายระหว่างการอบรม ให้เป็นชุดที่สุภาพ หลวมๆ นุ่งห่มสบาย สีไม่ฉูดฉาด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวก็ได้
7.ยินดีและยอมรับปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการอบรม
8.สำรวมอินทรีย์ สำรวม กาย วาจา ใจ ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม จะสนทนาแต่เฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องข้อธรรมหรือกับ ธรรมบริกรในความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
9.งดการจุดธูปเทียน งดการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเวลาระหว่างการอบรม ให้ทำปฏิบัติบูชาแทน
10.รักษาศีล 8 อาหาร จะจัดอาหารมังสะวิรัติให้วันละ 2 มื้อ เช้า กลางวัน ตอนบ่ายมีน้ำปานะ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆและสอบถาม สนทนาธรรมได้ที่ โทร 08-9838-6213

   

DT010549

เนินฆ้อ

9 มี.ค. 2556

อาจารย์วีระ สุริวงศ์ ได้หยุดการรับเชิญให้ไปบรรยายและสอนวิปัสสนาภาวนาในต่างจังหวัดที่ไกลๆ และได้ปักหลักสอนธรรมอยู่กับที่เป็นประจำ ณ. ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
ศิษย์และท่านที่สนใจจะสนทนาธรรม หรือฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ขอเรียนเชิญพบปะสนทนา ศึกษาธรรมกับอาจารย์วีระได้ที่ศูนย์ทุกวันโดยโปรดโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ โทร 08-9838-6213


• อริยะทรัพย์

• กรรมเก่า-กรรมใหม่-กรรมข้างหน้า

• ชาวพุทธเรารู้สึกชีวิตของตนมีความหมายด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม...

• เมื่อเราเปิดรับสถานการณ์ต่างๆ โดยปราศจากอคติ และยอมรับทุกสิ่งตามความเป็นจริง เราย่อมพร้อมจะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา

• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• นิทานอีสป...พ่อค้าเกลือกับลา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย