ทุนการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกมีทุนการศึกษา

 สุมล  

เชิญพุทธบริษัท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก

สมัครศึกษาและปฏิบัติตามพระไตรปิฎก ณ สถาบันปัณฑิตามรมย์
วัดเขาพระ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจดังนี้
- ภิกษุ 40,000 บาทต่อปี
- ภิกษุณี/แม่ชี 60,000 บาทต่อปี
- อุบาสก 60,000 บาทต่อปี
- อุบาสิกา 80,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติ
- มีสุขภาพแข็งแรง
- อายุระหว่าง 12-35 ปี
- บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นได้
- มีความพร้อมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา

โทร. 089-766-2373.
   


5,879


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย