ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

 สุมล   8 มิ.ย. 2554

 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลแก่ตนเองและเพิ่มบุญบารมีถวายเป็นพุทธบูชา
ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์

ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

24 มิถุนายน 2554
07.00-09.00 น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
1.เจริญมัคคภาวนาอบรมปัญญาเพื่อบรรลุโสดาปัตติมัคค
2.เจริญสมาธิในฌานสมาบัติ 8
3.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญเจโตวิมุติ โดยเจริญสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีฌานสมาบัติ 8 เป็นบาท
5.ฝึกวิชชา 8 เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกวิชา 8 ต่อ เจริญปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
1.จิตตกรีฑา ฝึกฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 ฝึก 14 ข้อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
2.วิโมกข์ 8
3.สมาบัติ 3
4.ฝึกวิชชา 8 เจริญอินทรีย์ 8 ให้แกล้า.
21.00-01.00 น. สนทนาธรรม Mind Mapเรื่อง ธรรมะคืออะไร และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

25 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
1.เจริญสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุ สกาทาคมีมัคค อนาคามีมัคค และอรหัตตมัคค โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ 50 เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
3.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
1.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
2.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
3.ฝึกการสำรวมระวังจิตให้หลุดพ้น
4.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า.
21.00-01.00 น. สนทนาธรรมเรื่องกลุ่มจิต ทางสายกลางเรื่องมรรคมีองค์ 8 และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

26 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
1.ฝึกการทรงฌานในอริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน และการทำการงานในชีวิตประจำวัน
2.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตา เพื่อเจริญสมาธิและสติให้บริบูรณ์ จนบรรลุมัคค 4 ผล 4
3.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.เจริญปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ โดยเจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย ทรงฌาน 2-3-4
3.ฝึกวิชชา 8 ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
1.ฝึกการทรงฌานในอริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน และการทำการงานในชีวิตประจำวัน
2.อบรมปัญญาเจริญสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุอนาคามีมัคค
3.อบรมปัญญาเจริญสติให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุอรหัตตมัคค
21.00-01.00 น. สนทนาธรรม สัจจะที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ,ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุมัคค 4 ผล 4 และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

27 มิถุนายน 2554
06.00-07.00 น. ตื่นนอน
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.ทบทวนสิ่งที่สอนไปแล้ว ฝึกสมาบัติ 3
1.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตาให้บรรลุมัคคผล
2.เจริญเจโตวิมุติ .
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.ทบทวนสิ่งที่สอนไปแล้ว
1.ยังกุศลให้ถึงพร้อมในทุกอิริยาบถ มีสมาธิบริบูรณ์ และมีสติบริบูรณ์ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เจริญสมาธิภาวนาจนบรรลุฌานสมาบัติ 8 ขณะลืมมตา
3.เจริญมัคคภาวนาโดยเจริญอนัตตลักขณะสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท จนบรรลุอริยมัคค 4 ขณะลืมตา.
16.00-18.00 น. กลับบ้าน


ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรม จะบรรลุฌานที่ 4 หรือจตุตถฌานภายใน 20 นาทีเท่านั้น
และรับรองว่าทุกท่านที่ผ่านการฝึกจะบรรลุธรรมแน่นอน.

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
2.มีห้องนอน – ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373..เจริญในธรรมครับ.    

DT010325

สุมล

8 มิ.ย. 2554

คิดหาที่...ปฏิบัติธรรมใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคยไป (ไปมาหลายที่แล้ว แต่ก็ปฏิบัติไม่ได้สักที) ก็เข้าค้นหาสถานที่ปฏิบัติธรรม ค้นหาอยู่หลายที่ สายตาก็ไปเจอการปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก คำว่าอนาคาริก เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้สนใจหรือศึกษาพระธรรมมา คำว่าอนาคาริก หมายความว่างัย ใจหนึ่งก็คิดว่า คริสต์ หรือเปล่า แต่พอมาอ่านข้อมูลการปฏิบัติ ก็พุทธนี่หน่า

แล้วอีกอย่างที่เราเลือกมาที่นี่เพราะ รับสมัครแค่ 20 คนในการปฏิบัติธรรม (หุหุหุหุ คิดว่าควายอย่างเรา คงจะทำได้หรืออาจบรรลุในรสพระธรรมก็ได้ หุหุหุ คนน้อยดี)

ที่นี้แหละเรารีบโทรจองเลย (ด้วยจิตที่มุ่งมั่น...หุหุหุ) ส่วนการบริการก็พร้อมเสร็จสรรพ เราก็เลยถามถึงค่าใช้จ่าย อาจารย์บอกแล้วแต่จิตศัทธา (โอ๊ย...ไม่เรียกร้องเรื่องเงินด้วย) รีบจองเลย

ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก คือ การสอนธรรม มุ่งประพฤติ ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง (การฝึกจิตให้รับรู้อยู่ตลอดเวลา) อาจารย์จะสอนเรื่องธรรมะ กับการกำหนดจิต หรือการตั้งจิตให้มั่น และการนั่งสมาธิ (การฝึกให้มีหรือการใช้ฌาณ) แฮ่ๆๆ นี่คือการเข้าใจของเราเอง หุหุหุ ควายป่าอย่างเราก็รู้เรื่องเหมือนกันนะ

ที่อาจารย์อิทธิสอน คือ การเจริญสัมมาสติ(สติปัฏฐาน ๔) และสัมมาสมาธิ(ฌาน) ตามสมควรแก่ฐานะ ตามหลักอริยสัจ ๔ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อระงับและทำลายกิเลสทั้งปวง

แล้วที่น่าแปลกก็คือ วันแรกอาจารย์ให้นั่งเจริญสมาธิในฌาน ตัวเราเป็นไรไม่รู้ สั่นและหน้าชา ส่วนปากก็จะงุ้มเหมือนคนแก่ แต่จิตใจเรามีความรู้สึกและต่อต้าน... เป็นไปได้งัย

เราไม่เคยเชื่อ ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นอย่างนี้ พออาจารย์ให้อุทิศส่วนกุศล เราร้องไห้โฮเลย เป็นอยู่คนเดียว (ตอนหลังพึ่งนึกได้ ว่าได้เคยครอบครู คือพ่อปู่ฤาษี)
พอวันที่ ๒ เราเลยตั้งจิตอธิฐาน ขออนุญาติ พ่อปู่กับพ่อหนู กันภัย...ทีนี้พอนั่งไม่เป็นไรเลย สมาธิก็ทำได้เป็นชั่วโมงเลย จิตเราเป็นสมาธิมาก

จากที่เมื่อก่อนไปนั่งสมาธิไม่ถึง ๕ นาที ก็ยุกยิกแล้วเดินทำสมาธิก็ไม่เกิน ๑๐ นาทีก็ขี้เกียจ ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจไปปฏิบัติธรรม แต่ก็ทำไม่ได้ (เราเคยบวชชีพรามณ์ วัดปากน้ำ วัดอัมพวัน ฯลฯ)

แต่ที่นี่ "ปัณฑิตารมย์" สอนโดยอาจารย์อิทธิ (ไม่ใช่อิทธิ พลากูรหรอก...) สุดยอดมาก เราสามารถทำได้ นั่งสามธิได้เป็นชั่วโมง และเดินโดยจิตไม่วอกแวกเป็นชั่วโมงเหมือนกัน เราทำได้

สุดยอดของการปฏิบัติธรรมของเรา จิตเรามั่นคงมาก ณ ตอนที่เราปฏิบัติธรรมของที่นี่ เราต้อง กราบขอบพระคุณอาจารย์อิทธิ ที่ประสิทธิประสาทและเผยแผร่ธรรมะให้กับลูกศิษย์คนนี้...
หรือลองเข้าเว็บนี้ดู http://www.youtube.com/watch?v=GDVOhVt8M-Y&feature=related
ปฏิบัติธรรม คิดหาที่...ปฏิบัติธรรมใหม่ ๆ


• นกคุ่มโพธิสัตว์ (วัฏฏกชาดก)

• บทสรุปแห่งรัก:ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์

• เมื่อตายแล้ว ดุจขอน ยอมให้มัด

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย