เรียนเชิญผู้สนใจศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ การศึกษาและปฏิบัติแบบเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ เริ่ม 3 มกราคมนี้

 มหาราชันย์   22 ธ.ค. 2560

ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎก สำนักสงฆ์ธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร.089 766 2373, 085 400 1303
เรียนเชิญ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
โดยการศึกษาและปฏิบัติแบบเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ
เชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
หลักสูตรวิปัสสนาจารย์รุ่นพระไตรปิฎกศึกษา โดยการศึกษาและปฏิบัติแบบเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ
ปีละ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มกราคม - 30 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่นที่ 2 เริ่ม 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี
.
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 21 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนวิปัสสนาจารย์
1.จำแนกตามภาษา
-1.รุ่นภาษาไทย เปิดสอน ณ
1.วัดเขาแก้ว ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 2.วัดแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 3.สำนักสงฆ์พัฒนาจิต ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
-2.รุ่นภาษาอังกฤษ เปิดสอน ณ
สำนักสงฆ์ธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
1.วัดเขาแก้ว ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
2.วัดแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
3.วัดธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
4.สำนักสงฆ์พัฒนาจิต ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
5.วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน
2.จำแนกตามพุทธบริษัท 4
-1.ภิกษุ
-2.ภิกษุณี
-3.อุบาสก
-4.อุบาสิกา
3.จำแนกตามหลักสูตร
-1.ผู้สนใจปฏิบัติธรรมระยะสั้น ทำบุญฟังธรรมเวลา เช้า บ่าย ค่ำ
-2.เจริญมัคคภาวนา 1 วัน 05.00 – 07.00 น.,09.00 – 11.00 น.,13.00 – 16.00 น. และ19.00 – 22.00 น.
-3.เจริญมัคคภาวนา 4 วัน ศุกร์-จันทร์
-4.วิปัสสนาจารย์ระยะสั้น 6 เดือน 3 มกราคม – 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม
หลักสูตรธรรมปฏิบัติ รุ่นวิปัสสนาจารย์
1.พระไตรปิฎกเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
2.ความหมายของคำว่า “ธรรมะ”
-เหตุและผลคืออะไร ?
-พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
-ใบไม้ในกำมือคืออะไร ?
-ปฏิบัติอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติคืออย่างไร ?
- ธรรมะคืออะไร ?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน ?
3.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
4.ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12
5.อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท
6.สติปัฏฐาน 4
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-สติปัฏฐาน 4 ในอภิธรรม แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
7.สามัญผล
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
8.แก่นพรหมจรรย์ เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
9.การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ
-วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ได้อย่างไร ?
10.อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา
-เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
-เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
-เจริญโพชฌงค์ 7 ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์
11. อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอย่างไร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหน ?
12.สัจจะ 4, สามัญลักษณะ – อริยสัจ 4 – ปฏิจจสมุปบาท – กาลเวลา
13.อาสวะ 3, โอฆะ 4, ไตรสิกขา 3
14.อาหาร 4, สังขาร 3 ,ภพ 3 ภูมิ 4
15.ประเภทของฌาน
-โลกียะฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4
-โลกุตตระฌาน วิปัสสนาจิต มัคคจิต ผลจิต
16.ปฏิจจสมุปบาท
-นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
-ปฏิจจสมุปบาทในพระสูตร
-ปฏิจจสมุปบาทในพระอภิธรรม
-ปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ 4
17.อาสาวักขยญาณ
-ต้มยำกุ้ง เปรียบเทียบกับ อาสาวักขยญาณ
-ปัญญาในการรู้จักความชำนาญแห่งอินทรีย์ 3 โดยอาการ 64
18.องค์ธรรมต่าง ๆ ในมัคคจิต 4 (มากกว่า 60 )
19.มัคคภาวนา 19 ประการ
20.ญาณ 73
21.สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้

อำนวยการสอนโดย อาจารย์มหาราชันย์และคณะสหธัมมิก โทร.089 766 2373, 085 400 1303
   

DT09714

มหาราชันย์

22 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5814 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย