วัดไผ่เหลือง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔และให้การบริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

 ooh3939   1 ต.ค. 2554

โครงการ ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔

. วัตถุประสงค์โครงการ
1 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
2 เพื่อให้ ประชาชน ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและการปฏิบัติ ศาสนกิจของชาวพุทธ
3 เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
--------------
กำหนดการ
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
กำหนดการวันเปิดอบรม
09.00 – 11.00 น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก
12.30 – 13.30 น. ปฐมนิเทศ
13.30 – 17.00 น. เริ่มพิธีเปิดการอบรม
- พระอาจารย์จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำไหว้พระสวดมนต์
- พิธีขอขมา สมาทานศีล 8 และสมาทานพระกรรมฐาน
- พระอาจารย์ให้กรรมฐาน
17.00 – 17.45 น. - ดื่มน้ำปานะ / พักผ่อน
17.45 – 22.00 น. - สาธิตการปฏิบัติธรรม
- เริ่มปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาพัก
22.00 – 04.00 น. - เข้านอนพักผ่อน หลับด้วยสติ

ตารางปฏิบัติประจำวัน
04.00 – 05.00 น. ตื่นนอนด้วยสติ / ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา
05.00 – 06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.00 – 06.30 น. ฟังบรรยายธรรมะยามเช้า
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
08.30 – 10.30 น. ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์
10.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
12.00 – 13.00 น. กำหนดอิริยาบถด้วยสติตามอัธยาศัย
13.00 – 17.00 น. ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์
17.00 – 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
18.30 – 19.15 น. ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา
19.30 – 21.00 น. ฟังธรรมบรรยาย
21.00 – 22.00 น. ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา
22.00 – 04.00 น. เข้านอนพักผ่อน หลับด้วยสติ

กำหนดการวันปิดอบรม
04.00 – 05.00 น. ตื่นนอน/ปฏิบัติด้วยสติบนศาลา
05.00 – 06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. พร้อมกันที่ศาลา
07.00 – 09.00 น. - ตอบแบบประเมิน - แสดงความรู้สึก
09.00 – 11.00 น. เริ่มพิธีปิดการอบรม
-พระอาจารย์จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระสวดมนต์
- พระอาจารย์ให้โอวาท พิธีขอขมา และสมาทานศีล 5
- พระอาจารย์ให้พร นำแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล
11.00 – 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับ
-------------------------

ให้การบริการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
* ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต*

๑. หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ
-หลักสูตรการอบรมระดับประถมศึกษา
-หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
-หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอาชีวศึกษา
-หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอุดมศึกษา
๒. หลักสูตรสำหรับอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
-หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับพัฒนาองศ์กร
๓. หลักสูตรปฎิบัติธรรมภาวนา
-ปฎิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ )

ติดต่อประสานงานได้ที่: สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ฝ่ายปฎิบัติธรรมและบริการฝึกอบรมวัดไผ่เหลือง ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๘-๗๘๘๓-๒๕๔๔อีเมล์ : vipassana-sati@hotmail.com

DT010849

ooh3939

1 ต.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5451 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย