"ความหมายของสมณะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    16 มิ.ย. 2560

 "ความหมายของสมณะ"

" .. "การเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุด" คำว่า "สมณะ" นั้นตามที่ท่านแสดงไว้ในตำราว่า "มีอยู่ ๔ ประเภท"

- สมณะที่หนึ่ง คือพระโสดา
- สมณะที่สอง คือพระสกิทาคา
- สมณะที่สาม คือพระอนาคา
- สมณะที่สี่ คือพระอรหัตบุคคล

๔ ประเภทนี้ ท่านเรียกว่า "สมณะ" การที่เราได้มาเห็นสมณะ "ผู้สงบกาย วาจา ใจ จากบาปทั้งหลายดังกล่าวมานี้ จึงถือเป็นมงคลอันสูงสุด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

16 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย