ในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ "จิต" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 ภัสรามณี    17 พ.ค. 2561

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากับ "จิต" เพราะจิตที่เราทำการฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมมมีแต่คุณ อำนวยผลให้ความสุขยิ่งกว่าวัตถุใดๆที่มีอยู่ในโลกจะพึงให้ได้ ให้สิ่งดีดีทุกอย่างมากกว่าผู้มีอำนาจหรือบิดามารดาพี่น้องที่รักที่สุดจะพึงให้ได้

ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตเลวเสียแล้วให้ความทุกข์เดือดร้อนยิ่งกว่าภัยใดๆอันมีอยู่ในโลก เพราะภัยต่างๆในโลกที่ให้ความเดือดร้อนนั้นย่อมระงับได้ในโลกแต่จิตเลวให้ความเดือดร้อนจนข้ามภพข้ามชาติได้ และจิตนี้เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งในโลกทั้งด้านวัตถุและวิชาการทั้งหลาย นี่คือผลปรากฎแห่ง "อำนาจของจิต"

อาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลในโลกนี้ไม่มีอาณาจักรใดจะกว้างขวางเท่ากับจิต ความเร็วในโลกไม่มีความเร็วใดจะเท่ากับจิต และความยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดเท่ากับจิต

สรุปแล้ว "จิต" มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล มีความเร็วและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลก คือ เราจะดีก็เพราะจิต จะเลวก็เพราะจิต


ที่มา : คัดลอกเนื้อหาจาก "หนังสือมรรควิจารณ์" พิมพ์ครั้งที่ ๒. หน้า ๒๑๗.

DT018306

ภัสรามณี

17 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5273 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย