พระพุทธศาสนาเป็นของมีคุณ (หลวงปู่หล้า)

 ภัสรามณี    13 พ.ย. 2561

พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร“เย เกจิ พุทธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ ปหาย มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺตีติ โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต.” ผู้ใดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในจิตในใจแล้ว ผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์

สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ คือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนา ยินดีในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีค่ามีคุณอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลก ไม่ลบเลือนไปทางไหน เราลองพิจารณาดูก็รู้จัก ผู้ที่ท่านเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นท่านเป็นคนโง่กว่าเราดอกหรือ หรือท่านเป็นคนฉลาดกว่าเรา..ก็ควรดูตนเอง

ตัวอย่างเยี่ยงอย่างอันดีของพวกเรามีแล้ว สมเด็จพระบรมราชาเป็นประมุขของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ท่านก็หนักไปในทางพระพุทธศาสนา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ เอาเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแล้ว เราอยู่ในประเทศอันสมควร ปฏิรูปเทศะ-ประเทศอันสมควร ,เอตัมมังคะละมุตตะมัง เป็นมงคลอันอุดมดี


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ศาสนาของนักปราชญ์"

DT018306

ภัสรามณี

13 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4848 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย