"คติธรรมอำนวยพรปีใหม่" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "คติธรรมอำนวยพรปีใหม่"

" .. "การระลึกถึงพระพุทธโอวาท เป็นเหตุให้จิตใจผ่องใสเป็นสุข" ไม่มากก็น้อย ถ้าระลึกถีงพระพุทธโอวาทมีมากขึ้นทุก ๆ วัน "ก็จะทำให้ผู้ระลึกถึง ลดบาปเพิ่มบุญ หนุนใจให้ผ่องใสมากขึ้นทุกวัน"

ฉะนั้น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๖ นี้ "จึงขอให้ท่านทั้งหลายเริ่มต้นปีใหม่ ชีวิตใหม่ การกระทำใหม่ ด้วยการระลึกถึงและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ถือเป็นการ "อำนวยพร" คือ "ก่อสิ่งประเสริฐแก่ตน" อันจะนำให้ประสบสุขตลอดปึและตลอดไป .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ มกราคม ๒๕๒๖ 

5,442จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย