"เมตตา แก้ความโกรธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า )

 วิริยะ12  

.
 "เมตตา แก้ความโกรธ"

" .. "เมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ" ผู้ที่มีเมตตากรุณาในผู้ใดอยู่ ความโกรธในผู้นั้นจะเกิดไม่ได้ เพราะเมตตาหมายถึงความปรารถนาให้เป็นสุข กรุณาปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์ เมื่อมีความรู้สึกดังกล่าวอยู่ในใจ "ความโกรธย่อมเกิดไม่ได้เป็นธรรมดา" การเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผล

"ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย" ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข ด้วยอำนาจของเมตตาอีกด้วย ผู้ใดรู้สึกว่าจิตใจเร่าร้อนนัก "เมื่อเจริญเมตตาจะได้รู้สึกว่าเมตตามีคุณแก่ตนเองเพียงไร" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย