"ทุกข์โศกเกิดจากความรัก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "ทุกข์โศกเกิดจากความรัก"

" .. บางคนเมื่ออยู่ในโลกนี้ "ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนปรารถนาว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะได้ความสุข เมื่อได้มาแล้วกลับตรงกันข้าม จึงเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้" จึงได้พยายามทำคุณงามความดี ทำทานรักษาศีล เป็นต้น เพื่อผลอันเลิศในสุคติเบื้องหน้า

"ถ้าผู้มีปัญญามามองเห็นโทษของทุกข์ในความปรารถนานานาประการว่า มันเป็นต้นเหตุของกองทุกข์ทั้งปวงแล้ว" มาพยายามระงับความอยาก "ด้วยการอบรมสมถะและวิปัสสนา รู้แจ้งแทงตลอดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวง" พ้นจากบ่วงของมาร ถึงซึ่งพระปรินิพพานเป็นที่สุด "เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้น"

"แต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญา เห็นทุกข์เป็นของไม่มีค่า ทั้งไม่เป็นที่ปรารถนาแล้ว จะเป็นผู้ประมาท" ไม่สามารถหาของไว้แลกเปลี่ยนเอา "แล้วจะเสียใจนอนระทมทุกข์อยู่แต่ผู้เดียว" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวก็เกิดจากความรัก ถ้าความรักไม่มีเสียแล้ว ความโศกและความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/   

5,420


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย