"ผลของการบริจาค" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "ผลของการบริจาค"

" .. "ความพรั่งพร้อมด้วยสมบติย่อมเกิดแต่ความบริจาค" ความพรั่งพร้อมด้วยสมบติเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความบริจาค "ความบริจาคเป็นเหตุที่ผู้จะทำได้จะต้องมีความพอในใจในระดับหนึ่งและมีความเมตตากรุณาในระดับหนึ่ง" ซึ่งนับเป็นสมบ้ติของใจ

"สมบัติของใจคือความพอและความเมตตากรุณาที่ประกอบด้วยการสละบริจาค เป็นกรรมฝ่ายเหตุ มีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผล" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย