"เพราะใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "เพราะใจตัวเดียว"

" .. "คนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากกรรมได้ ก็เพราะใจอันเดียว" จงยึดใจถือใจเป็นสำคัญ จะมาเกิดก็เพราะใจ "เกิดแล้วจะมาสร้างกิเลสขึ้นก็เพราะใจ เป็นทุกข์ก็เพราะใจ" ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ ใจไม่ยึดถือ ปล่อยทิ้งเสีย กายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เป็นตามเรื่องของใจ หมดเรื่องหมดราวกันที .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย