"สตินี้ก็คือชีวิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

,
 "สตินี้ก็คือชีวิต"

" .. สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้ คือสติ "สตินี้เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง" ซึ่งให้ธรรมอันอื่น ๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง "สตินี้ก็คือชีวิต" ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตาย "ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประเภท ในระหว่างขาดสตินั้น พูดไม่มีความหมาย" การกระทำไม่มีความหมาย

"ธรรมคือสตินี้ คือความระลึกได้" ในลักษณะใดก็ตาม "สติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้ เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้" ทุกสิ่งสารพัด "ธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติ ธรรมทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์" .. "

"โพธิญาณธรรม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย