"ลูกตถาคต" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    2 ส.ค. 2562


 
"ลูกตถาคต"

" .. การบวชเป็นพระนั้น จะต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติให้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้จริง ๆ "จึงจะได้ชื่อว่า ลูกตถาคต"

บุคคลซึ่งนับว่า เป็นลูกของพระองค์จริง ๆ ก็ได้แก่บุคคล ๔ จำพวก "คือพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคาและพระอรหันต์" ซึ่งเป็นผู้กระทำดวงจิตของตนให้พ้นแล้ว จากอาสวกิเลสได้เป็นขั้น ๆ ตามอำนาจแห่งกำลังจิตของตน

"บุคคล ๔ จำพวกนี้แหละ" เป็นญาติที่ใกล้ชิดของพระศาสนาจริง ๆ เพราะเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ซึ่งควรที่จะได้รับทรัพย์มรดกจากพระองค์ โดยไม่ต้องสงสัย .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร DT014902

วิริยะ12

2 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5274 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย