"จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า"( หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    9 ส.ค. 2562

 "จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า"

" .. พระองค์มุ่งหวังให้คนเรา "ปฏิบัติบูชาภาวนา" ไมได้มุ่งหวังให้มาติดมาข้องมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับความโกรธ ความโลภ ความหลง ต้องการให้พวกเราปฏิบัติกาย ปฏิบัติวาจา ปฏิบัติดวงจิตดวงใจของตน "ด้วยการภาวนา มีพุทโธ ๆ" เป็นต้น

หรืออุบายอื่นใด "เมื่อเราเอามานึก มาเจริญแล้ว พาให้จิตใจสงบตั้งมั่น" จนเกิดปัญญา จนเกิดญาณความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม "เพื่อจะได้ละกิเลสความโกรธ โลภ หลง อันมีอยู่ในจิตในใจของตนนี้ ให้หมดสิ้นไป จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนี้" .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

9 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5301 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย