"พรหมวิหาร ๔ " (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "พรหมวิหาร ๔ "

"มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน" ..

- "คนหนึ่ง" ที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความเจริญ คือให้เติบโตยิ่งขึ้น "เทียบกับเมตตา"
- "คนหนึ่ง" เป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ "เทียบกับกรุณา"

- "คนหนึ่ง" กำลังเจริญวัย มารดาก็ชื่นชมยินดี "เทียบกับมุทิตา"
- "อีกคนหนึ่ง" ทำงานตั้งตนได้แล้ว มารดาก็ไม่ต้องขนขวายช่วยอะไรอีก "เทียบกับอุเบกขา" .. "

"ศีลและพรหมวิหาร ๔"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    

5,402


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย