"ไตรสรณคมน์" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    10 ก.พ. 2563

 "ไตรสรณคมน์"

" .. ลักษณะของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว "ย่อมมีกายอ่อนน้อม มีวาจาอ่อนน้อม" ย่อมปรารภเสมอพร้อมทั้งนํ้าใจ ประกอบด้วยปัญญา พิจารณารู้เห็นความจริงของตนว่า "เราเกิดมานี้เพราะกรรม เราเป็นอยู่นี้เพราะกรรม เราตายไปนี้เพราะกรรม เราท่าดีได้ดี เราท่าชั่วได้ชั่ว" ดังนี้

ใคร ๆ จะช่วยความเป็นตายให้เราได้ "เมื่อมีความเชื่อมั่นหมั่นระลึกศึกษาภาวนาอยู่เป็นนิตย์แล้ว เท่ากับสาธยายมนต์ทิพย์อันประเสริฐ" นับเป็นหลักทางใจในทางพุทธศาสนาส่วนหนึ่ง .. "

"จิตตวิชา"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
    DT014902

วิริยะ12

10 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย