"เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณา" (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

 วิริยะ12    1 ม.ค. 2564

.
 "เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณา"

" .. การแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวม "ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณาต่อผู้คนทั่วไปอย่างเสมอหน้า" ให้หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจตนเอง ข่มใจให้ฉ่ำเย็นประดุจสายน้ำ อดทนอดกลั้นหนักแน่นประดุจแผ่นดิน

เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ "สำหรับระงับยับยั้งความรู้สึกขุ่นข้องหมองมัว" กระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไป "ด้วยท่าทีอันเป็นกัลยาณมิตร" รู้จักประสานประโยชน์ อนุเคราะห์สงเคราะห์ สงบและสง่างาม

แล้วในที่สุด "เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณานั้น" จะค่อย ๆ เติบโตผลิดอกออกผล "เป็นความกลมเกลียวสมานฉันท์" แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งสันติสุข ปกคลุมถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรมณียสถานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน .. "

"ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๔"
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2508824DT014902

วิริยะ12

1 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย