"คุณของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    4 มี.ค. 2563


 "คุณของพระพุทธเจ้า"

" .. ธรรมะและบทสวดมนต์ที่ว่า "ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะพุทรา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต" ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้านี้ ขอให้เทวดาทั้งหลายจงรักษา

"เรามาไหว้ เรานึกนับถือพระพุทธเจ้า เราบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า" เทวดาก็นิยมนับถือด้วย เพราะเห็นว่าเราเป็นคนดี นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง สมควรต้องรักษาให้ความปลอดภัยแก่เราอย่างนี้

"ในข้อนี้อาตมาเห็นจริงด้วยเลยทีเดียว" เพราะว่าเมื่อไปไหนถ้าภาวนา "พุทโธ" จะไปในปาลึกในเขา ในถํ้า ที่ไหนก็ตามที่จะมีภัยเกิดขึ้นได้ เราภาวนา "พุทโธ" ไปเรื่อย ๆ ก็ไม่มีอะไร ปลอดภัยดีทุกอย่าง เวลานั่งสมาธิก็ภาวนา "พุทโธ" จนจิตสงบใจเป็นสุขแล้ว ถึงอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีคนมาก ๆ อยู่ด้วย

เราเจริญเมตตานึกถึงว่า "เรามาอยู่ที่นี้ เราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ได้มาหาทรัพย์ ในดิน สินในนี้าอะไรเลย" เรามาอยู่เพื่อแสวงหาสถานที่สงบระงับ บำเพ็ญเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่น

"ด้วยอำนาจความสัตย์จริงใจนี้" ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในปาเขาลำเนาไพร จงรับรู้ความประสงค์ของเราด้วยและจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย "จงอยู่เย็นเป็นสุขทุกถ้วนหน้าเกิด"

"บุญกุศลความดีอะไรที่เราได้บำเพ็ญมา เราขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง ณ ที่นี้" ภุมเทวดา รุกขเทวดาและอากาศเทวดาที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ หากว่าได้รับรู้ก็ขอให้อนุโมทนาด้วย

"เราเจริญเมตตาแผ่อุทิศกุศลไปอย่างนี้แล้ว ความกลัวจะไม่เกิดมีขึ้นเลย" พวกเทวดา เหล่านั้นรับรูได้และยินดีที่มีคนดีมีศีลธรรม มาอยู่ใกล้ ๆ เขาพอใจก็จะคุ้มครองเราเอง และอนุโมทนากับเราด้วย แม้แต่พญานาคที่มีสัมมาทิฎฐิ ก็ยังมาชื่นชมอนุโมทนากับ เราเลย .. "

"หลวงปู่เล่าเรื่อง"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

4 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5291 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย