"สุดยอดแห่งกรรมฐาน" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "สุดยอดแห่งกรรมฐาน"

" .. กิเลสตัวนี้สำคัญมากสำหรับพระใกล้ชิดท่านจริง ๆ ท่านจะสอนเน้นเรื่องนี้ตลอด "ก็คือเรื่องกามกิเลส" ต้นเหตุแห่งกามกิเลส ต้นตอมันอยู่ไหน ท่านก็ให้พิจารณาตรงนั้น อย่าอ้อมค้อม ให้ตีให้แตกด้วยอริยสัจ

อย่างอื่นท่านก็สอนแต่ไม่เน้นเท่ากับเรื่องกามกิเลส "ชนะอันนี้ ชนะได้หมด" ท่านว่าไม่ชนะอันนี้อย่า มาคุย คุยได้ก็ไมรู้เรื่อง "นี้แหละคือสุดยอดแห่งกรรมฐาน" มนุษย์สร้างภพสร้างชาติก็เพราะตัวนี้แหละ ไม่พิจารณาตัวนี้จะพิจารณาอะไร

ท่านก็ยกเรื่อง ท่านอาจารย์มหาบัวมาเล่าประกอบว่า เคยสนทนากับท่าน อาจารย์มหา(บัว) สรปความได้ว่า "ถ้าพระกรรมฐานคุยกันเรื่องภาวนา ถ้ายังละกามฉันทะไม่ได้ ไม่ต้องมาคุยกัน" เรื่องตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดจนใจมัน ไปถึงไหน พิจารณาให้มันถึงพริกถึงขิงถึงตรงนั้น อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า "สุดยอดแห่งการพิจารณา" .. "

"หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท"
พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง    

5,404


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย