"ต้องมีสติทุกเวลา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ต้องมีสติทุกเวลา"

" .. ผู้ที่จะระลึกบริกรรมภาวนา "พุทโธ" ได้ติดต่ออยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องมีสติ "สติต้องมีพร้อมอยู่เสมอ" เดินจงกรมก็มีสติ ก่อนจะเดินก็มีสติ เดินอยู่ก็มีสติ เดินจบเดินหยุดไปแล้วก็มีสติอยู่ นั่งก็มีสติ ก่อนนั่งก็มีสติ นั่งแล้วก็มีสติ ก่อนนอนก็มีสติ นอนอยู่ก็มีสติ ตื่นมาก็มีสติระลึกอยู่เสมอ

ในดวงจิตดวงใจอันนี้ไม่ให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถม หรือว่า "กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเรา" มีในกายวาจาจิตของบุคคลอื่นช่างเขา ไม่ต้องไปกังวล

ในกายวาจาจิตตัวของเราปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ "ต้องมีสติทุกเวลา" เรียกว่า"มีสติ ลมหายใจเข้ามีสติ ลมหายใจออกมีสติ" ในเวลากายวาจาจิตสบายมีสติ "ในเวลากายวาจาจิตไม่สบาย ควรทำอย่างไร" ควรพูดอย่างไร ควรวางตัวอย่างไร จึงจะเหมาะสมกาลเทศะ .. "

สติปัฏฐาน (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) 
https://sites.google.com/site/smartdhamma/satipatthan_lp_sim
   

5,395


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย