"กุศลทั้งมวล ภาวนาเป็นเยี่ยม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "กุศลทั้งมวล ภาวนาเป็นเยี่ยม"

" .. บรรดากุศลทั้งมวลที่บำเพ็ญ "การทำภาวนาเป็นเยี่ยมกว่าทุกวิธีและเป็นเหมือนก้นอ่างเก็บน้ำ" คือความดีทั้งหลายซึ่งจะไหลรวมมาสู่จุดนี้แห่งเดียว

ผู้บำเพ็ญภาวนาทางจิตจนได้รับความสงบแน่วแน่ "ย่อมเป็นผู้มีคติอันแน่นอน ทั้งเวลาปกติและเวลาจวนตัว" เป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อคติธรรม คือความตาย ทั้งที่ยังมาไม่ถึงและขณะที่กำลังถูกมรณภัยคุกคาม สามารถวางตนอย่างสม่ำเสมอตลอดวาระสุดท้าย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย