"บุญในพุทธศาสนานี้ ไม่มีหมด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "บุญในพุทธศาสนานี้ ไม่มีหมด"

" .. ทำบุญให้แก่ผู้มีพระคุณที่ตายไปแล้วนี้จงทำด้วยของบริสุทธิ์ "อย่าไปฆ่าเป็ด ไก่ ฆ่าวัว ฆ่าควายมาทำ จะบาปหนักเข้าไปอีก ทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยใจผ่องใสบริสุทธิ์" เป็นต้นว่าตักบาตรถวายอาหารพระสงฆ์ บุญก็มากเอง

"บุญมิใช่เกิดเพราะไทยทานมาก ๆ แต่เกิดขึ้นจากใจเลื่อมใสศรัทธาต่างหาก" เปรียบเหมือนเทียนที่เรามีอยู่แล้วไปขอต่อจากคนอื่น เทียนของคนอื่นก็ไม่ดับ ของเราก็ได้ไฟสว่างมา

"เหตุนั้นบุญในพุทธศาสนาจึงหมดไม่เป็น" คนมากี่ร้อย กี่พันเอาหัวใจของตนมาตักตวงเอาบุญในพุทธศาสนานี้ ก็ไม่มีหมดบุญยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิม "ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสแล้ว วัตถุทานมีน้อยก็กลายเป็นของมากเอง" .."

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์)    

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย