"ปฎิปทาวงกลม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    19 ธ.ค. 2565

.
 "ปฎิปทาวงกลม"

" .. ผู้ฝึกกรรมฐาน "อย่าสงสัยในอดีต อย่าสงสัยในอนาคต ให้ตั้งจิตฝึกจิตมีความรู้อยู่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น" การฝึกจิตนั้นไม่เฉพาะแต่ว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ "กลับไปถึงบ้านเรามีการงานที่จะต้องทำก็ให้เรามีสติอยูมีสัมปชัญญะอยู่เสมอ"

ดังนั้นเมื่อเราออกจากสมาธิอย่างวันนี้เป็นต้น อย่าพึงเข้าใจว่าเราถอนออกจากสมาธิ "ให้เข้าใจว่าเราพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น" ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ "การยืนการเดินการนั่ง การนอนทุกประการนั้น ให้มีความรู้อยู่ตื่นอยู่"

นั่นแหละ "การปฏิบัติของเราจึงจะเรียกได้ว่าเป็นวงกลม" เราพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละ จึงจะเรียกว่า "เราทำปฏิปทาให้เป็นวงกลม" .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

19 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5203 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย