"ใช้ปัญญาสอนจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ใช้ปัญญาสอนจิต"

" .. ผู้ใดชอบความสงบ "ประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจ" ผู้นั้นได้ชื่อว่า "เป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้" มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ยุ่งเหยิง "มีการอิจฉา พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน" เข้าทำนองว่า "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก"

อันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ถมไป "นักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ แล้ว จึงเหนื่อยหน่าย" ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลกนี้อีก "จึงภาวนาเข้าไป ใช้ปัญญาสอนจิต ให้ปล่อยให้วาง ขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้" ไปเรื่อย ๆ เมื่อใจปล่อยวางขันธ์ ๕ นี้ได้ ก็เป็นอันว่า "จบลงไม่ต้องมาเกิด มาอาศัยขันธ์ ๕ นี้อีกต่อไป" .. "

"สำรวมจิตของตนให้แน่วแน่"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,467จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย