"ของดีมีในศาสนาพุทธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    8 ม.ค. 2564

.
 "ของดีมีในศาสนาพุทธ"

" .. ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา "ของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่มีเลย" ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้ "มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่ มี ๔ อย่าง" คือ ..

- ทุกข์
- สมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๑
- นิโรธ ความดับทุกข์ ๑
- มรรค หนทางให้ถึงความดับทุกข์ ๑

"พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติค้นคว้าได้มาด้วยพระองค์เอง" โดยมิได้มีใครบอกเล่าแนะนำและได้เฉพาะในกายและใจของพระองค์เองแท้ ๆ มนุษย์ในโลกนี้เขาไม่ทำกันมาก่อนเลย "แล้วทรงนำเอาความรู้นั้นมาเผยแพร่แก่มนุษย์ชาวโลกให้รู้ตามเห็นตามจนกระทั่งทุกวันนี้" .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

8 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย