"หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม"

" .. หลักใจเป็นของสำคัญ "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" ที่พึ่งภายนอกได้แก่วัตถุเงินทองข้าวของบ้านเรือนอาหารการบริโภค เหล่านี้เป็นที่พึ่งของกาย "ที่พึ่งของใจได้แก่การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา" สร้างคุณงามความดีให้แก่ใจ

เวลาจะหลับจะนอน "ก็ให้พากันระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ ภายในจิตใจนี้อยู่เสมอ" อย่าปล่อยอย่าละ "นี้คือหลักของใจโดยแท้" ฝากเป็นฝากตายได้กับธรรมประเภทนี้โดยแท้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1325&CatID=2   

5,380


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย