"ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    23 มิ.ย. 2564

.
 "ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ"

" .. พระอัสสชิทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ "เออ.ครูของเราคือพระพุทธเจ้า พระสมณโคดม" อาตมานี้พึ่งบวชมาในธรรมวินัยใหม่ ๆ ยังไม่มีความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้ง "จะพูดเฉพาะใจความสำคัญให้ท่านฟัง" นี่พระอัสสชิพูด จากนั้นก็ว่า ..

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํ ต​ถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ

"ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุอยู่ที่ใจ จะเกิดดีเกิดชั่ว จะเกิดขึ้นที่ใจนี้ก่อนอื่นทั้งนั้น" เมื่อระงับก็ต้องระงับลงที่ใจ "เมื่อระงับลงที่ใจแล้ว อะไร ๆ ก็ไปดับลงที่ใจนั้น" สมณะของเราท่านสอนอย่างนี้ "พระสารีบุตรบรรลุโสดาปึ๋งเลยทันที" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=715&CatID=2DT014902

วิริยะ12

23 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย