"มุ่งชำระจิตให้บริสุทธิ์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 "มุ่งชำระจิตให้บริสุทธิ์"

" .. "การเจริญสมถะก็ดีและการเจริญวิปัสสนาก็ดี ก็เพื่อมุ่งชำระจิตดวงนี้ให้บริสุทธิ์หมดจด" จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น "ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงสมควรเจริญให้มาก กระทำให้มาก จักเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง" เพื่อความเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น "คืออริยสัจธรรมทั้งสี่" ได้แก่ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

อันทุกข์นั้นหมายเอา "ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และความโศกเศร้าเสียใจ" พิไรรำพันต่าง ๆ ความคับแค้นใจ ความเหี่ยวแห้งใจ "ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดี" ความได้ร่วมกับบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีและความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็ดี ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้น .. "

"วิธีเจริญสมถะและวิปัสสนา"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย    

5,407


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย