"ฐานของสมาธิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "ฐานของสมาธิ"

" .. เราทุกคนเกิดมา ก็มีความสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของสังขาร จะต้องเป็นไปตามกาลเวลา แม้เราปฏิบัติไม่ได้มาก "อย่างน้อยก็ให้ยึดศีล ๕ เป็นประจำใจ" เพราะศีลเป็นรากฐานของการที่จะทำสมาธิ "สมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องอาศัยศีล" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป 

5,438จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย