"ใจเป็นโทษ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

 "ใจเป็นโทษ"

" .. ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้ว
จะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผล
เหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้ว .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร 

5,405จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย