"ปัญญาเกิดขึ้นที่จิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ปัญญาเกิดขึ้นที่จิต"

".. "การนังสมาธินี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิต" ของพุทธบริษัททั้งหลาย สมัยนี้คนที่นับถือพุทธศาสนา ซึงถึงจะมีศีลมีทาน ก็ยังไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบได้อย่างแน่นอน

แต่เมื่อ "เรามาทำจิตของเราให้สงบเรียบร้อยเป็นสมาธิ ปัญญาจึงจะเกิดขึ้นที่จิต" สมควรแก่การปฏิบัติธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา .."

"สงบจิตได้ปัญญา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) 

5,423จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย